Het Juridisch Maatschappelijk Kenniscentrum voor gerechtsdeurwaarders, verkort SAM (Samenwerken voor een meer rechtvaardige maatschappij) is een feit. Deze vzw in oprichting tekende intussen een samenwerkingsovereenkomst met de Nationale Kamer van Gerechtsdeurwaarders met concrete afspraken inzake doelstellingen, financiële regeling en toebedeling van taken en opdrachten.

Jan De Meuter, bezieler en architect van SAM, tekende namens dit gloednieuwe kenniscentrum, dat de professionalisering van het ambt in een stroomversnelling zal brengen. Lees hier een interview met Jan De Meuter over SAM in de nieuwsbrief van de Conferentie van Vlaamse Gerechtsdeurwaarders, CVG.

De uitdagingen zijn talrijk en divers. Men ging dan ook niet over een nacht ijs. De zwangerschap van Sam was gecompliceerd en van lange duur. Het kader voor de oprichting van dit centrum werd voor het eerst geschetst in het verslag van de Vaste Raad 2011-2012, goedgekeurd door de Vaste Raad op 27 september 2012 en goedgekeurd door de Algemene Vergadering van 27 oktober 2012. Op 23 mei 2013 werd een installatievergadering gehouden. Deze werd besproken in de Vaste Raad van 20 juni 2013 en er zonder opmerkingen goedgekeurd. Op het Directiecomité van 22 april 2014 tenslotte, werd de visienota unaniem goedgekeurd. SAM kan nu echt van start.

In de statuten van SAM is sprake van volgende concrete doelstellingen :

-          het profileren van het beroep van gerechtsdeurwaarder ten aanzien van de rechterlijke orde, de maatschappij en de politiek met het oog op de verbetering van het eigen korps en rekening houdend met de visie en agenda van de verschillende betrokken actoren in het maatschappelijk debat (consumenten- en armoedeorganisaties, schuldbemiddelaars,

-          het analyseren en rapporteren van de financieel-economische rol van de gerechtsdeurwaarder in relatie tot de maatschappij;

-          de uitbouw van een kennis- en opleidingscentrum waarbinnen alle mogelijke kennis, informatie en ervaring omtrent de uitoefening van het beroep van gerechtsdeurwaarder wordt verzameld, verspreid en gevaloriseerd, en waardoor onder meer opleidingen, seminaries, congressen, ... worden georganiseerd;

-          de voorbereiding, advisering, coördinatie, ondersteuning en uitvoering verzorgen van het beleid en de beslissingen van de organen van de Nationale Kamer van Gerechtsdeurwaarders op administratief, inhoudelijk en logistiek vlak;

-          het uitvoeren van alle opdrachten die haar worden toevertrouwd door de organen van de Nationale Kamer van Gerechtsdeurwaarders;

-          het verlenen van een optimale ondersteuning en dienstverlening aan alle gerechtsdeurwaarders en kandidaat-gerechtsdeurwaarders bij de uitoefening van alle aspecten van hun beroep (operationeel, opleiding en kennis, ICT, financieel, ...);

-          een discussieforum, ontmoetings- en uitwisselingsplatform bieden waar alle belanghebbende partijenen belangengroepen vanuit hun eigenheid proactief en constructief kunnen meedenken en meewerken aan de toekomst van het beroep van gerechtsdeurwaarder;

-          een centraal georganiseerde ombudsdienst voor de burgers oprichten, desgevallend in samenwerking met andere juridische beroepen, met betrekking tot de dagelijkse uitoefening van het ambt van gerechtsdeurwaarder;

-          het ontwikkelen van een proactieve en positieve communicatie en communicatiestrategie omtrent de rol van de maatschappelijk bewuste gerechtsdeurwaarder in de samenleving van vandaag en morgen.

De statutaire doelstellingen van SAM zijn volledig gebaseerd op de visienota die door het Directiecomité van de NKGB werd goedgekeurd.

Om deze doelstellingen te realiseren worden volgende diensten binnen SAM opgericht :

-          een kenniscentrum en juridische dienst,

-          een financieel kenniscentrum,

-          een technisch centrum, en

-          een communicatiecentrum.

Daarnaast vertrouwt de Nationale Kamer de opdracht toe aan SAM om een permanent forum te organiseren waarin de verschillende actoren en belangengroepen hun bijdrage kunnen leveren.

Met oog op de financiering van de aan SAM toegewezen opdrachten en taken kent de Nationale Kamer een budget toe van 1.000.000,00 euro per jaar.
Indien uit de goedgekeurde jaarrekening van SAM blijkt dat deze winst heeft gerealiseerd, verbindt SAM er zich toe om binnen de 30 dagen na goedkeuring van deze jaarrekening, en uitdrukkelijk akkoord van de revisor, de toegewezen winst na belasting, over te maken aan de Nationale Kamer.

Tenslotte gaat het netto-actief na eventuele ontbinding-vereffening van SAM over naar de Nationale Kamer.