Op 7 april 2014 presenteerde de Dienst Ombudsvrouw van de Stad Gent haar Jaarverslag 2013. Hierin wordt verschillende malen aangehaald dat de klachten over invorderingen door Modero significant dalen als gevolg van een verfijning van de procedure:

 • TRENDS 2013 - Invorderingen door deurwaarder: klachten gekeerd? (p.8)
  Klachten over invorderingen gaan meestal over het invorderen van parkeerretributies. Hier is eind 2013 duidelijk een keerpunt na de invoering van de minnelijke deurwaardersbrief. Hierin krijgen burgers nog eens duidelijk een overzicht van wat ze moeten betalen om een dwangbevel te vermijden. Het maakt indruk en we zien de klachten in 2014 dalen. Herinneren we eraan dat dit soort klachten het leeuwendeel uitmaakt van het aantal klachten voor het Mobiliteitsbedrijf. Mocht deze bijsturing, die we ook hebben aanbevolen, dit aantal klachten blijvend doen dalen, dan is dit zonder twijfel een efficiënte bijsturing in het voordeel van de burger.

 • DEPARTEMENT FINANCIËN - Interessante signalen (p.39)
  Niettegenstaande er heel wat betwistingen zijn over de invorderingen van retributies en boetes door deurwaarders zijn de tweedelijnsklachten over de werking van deze Dienst Invorderingen bijzonder laag : twee klachten. Er is geen enkele gegronde klacht bij.
  De Dienst Invordering vertrekt ook voor de invordering van allerlei facturen vanuit een onderbouwde procedure en is ook bereid om steeds elke discussie over de invordering grondig te analyseren en zo nodig bij te sturen of duidelijk te motiveren waarom ze bij haar standpunt blijft.
  Zo is in 2013 de procedure tot invordering (retributies, bibliotheekboetes, enz.) via deurwaarder verfijnd naar de burger toe nadat bleek dat heel wat burgers bleven klagen, vooral na invordering van parkeerretributies door deurwaarders. De minnelijke brief van de deurwaarder heeft in elk geval het aantal tweedelijnsklachten hieromtrent sinds eind vorig jaar doen dalen. De vlugge en gemotiveerde reactie door de Dienst Invorderingen maakt het mogelijk om de tweedelijnsklachtenbehandeling op korte termijn af te sluiten en een duidelijk antwoord aan de burger te formuleren.

 • OPVOLGING VAN KLACHTENDe meest opvallende bijsturingen in 2013 en het effect ervan (p.87)
  In 2013 was één op drie klachten er eentje over ‘parkeren’ en meer bepaald over de invorderingen van de retributies via deurwaarders. We zagen die klachten, maar in mindere mate, ook in andere diensten waar er op die manier wordt ingevorderd. De meeste klachten zijn ongegrond en de retributies bleken terecht. (...) Eind 2013 zien we een bijsturing van deze procedure en krijgen burgers nog een minnelijke schikking van de deurwaarder vooraleer over te gaan tot een dwangbevel. We zien sindsdien dit soort klachten spectaculair dalen.

De ombudsvrouw is een vertrouwenspersoon waar men terecht kan als men vindt dat een klacht over een stadsdienst, het OCMW Gent, het Stadsontwikkelingsbedrijf Gent of Ivago niet voldoende door de dienst zelf is behandeld. De ombudsvrouw zal dan de zaak herbekijken in alle onafhankelijkheid. Elk jaar bundelt deze ombudsdienst haar voornaamste bevindingen in een jaarrapport.

Lees hier het volledige Jaarverslag 2013.