Achterstallige betalingen zijn een belangrijke, zo niet de belangrijkste, oorzaak van faillissementen.

De Potpourri I wet van Minister Geens voorziet een nieuw instrument ter invordering van onbetwiste geldschulden waarbij er veel sneller en goedkoper kan worden gehandeld.

Deze nieuwe administratieve procedure laat toe om via buitengerechtelijke weg onbetwiste, vaststaande en opeisbare geldschulden in te vorderen. Deze procedure is enkel beschikbaar voor ondernemingen in een b2b-relatie. Schulden van particulieren komen (vooralsnog) niet in aanmerking.

In grote lijnen verloopt de procedure als volgt :

  • Een onderneming vraagt ons, al dan niet via zijn advocaat, om een geldschuld in te vorderen.
  • Wij stellen een aanmaning op die vervolgens wordt betekend aan het niet betalend bedrijf. Na betekening kan de tegenpartij binnen de maand ofwel de schuld betalen, ofwel een afbetalingsplan vragen ofwel de vordering gemotiveerd betwisten.
  • Wordt de schuld gemotiveerd betwist, dan eindigt de administratieve procedure en kan alsnog via de klassieke gerechtelijke weg worden ingevorderd.
  • Blijft betaling of gemotiveerde betwisting uit, worden geen betalingsfaciliteiten gevraagd of worden deze niet nageleefd, dan stellen we ten vroegste acht dagen na het verstrijken van die maand een proces-verbaal van niet-betwisting op.
  • Dit proces-verbaal biedt ons na machtiging door een controleorgaan in de schoot van de Nationale Kamer van Gerechtsdeurwaarders een uitvoerbare titel via elektronische weg zonder tussenkomst van een rechter.

Zo kunnen we met deze nieuwe procedure veel sneller en goedkoper betaling bekomen en een kostelijker rechtsgang vermijden, zonder aan rechtszekerheid in te boeten.

Op 22 juni werd de nieuwe procedure gelanceerd.

Modero is klaar om deze procedure meteen uit te rollen.

Heeft u als onderneming ook b2b vorderingen en wil u weten welke efficiëntiewinst deze nieuwe procedure voor uw bedrijf kan betekenen?
Contacteer ons vrijblijvend en we maken graag tijd voor u.