In lijn met het ministerieel besluit van 23 maart 2020 voeren gerechtsdeurwaarders hun taken verder uit. Ze houden daarbij rekening met de rechten en plichten van alle partijen en met de financiële en maatschappelijke gevolgen van de coronacrisis.

Op 18 maart informeerden we jou over de extra maatregelen die Modero trof om de verdere verspreiding van COVID-19 tegen te gaan, kwetsbare groepen bijkomend te beschermen en de rechtszekerheid van klanten en opdrachtgevers te garanderen. Op basis van de nieuwe overheidsregulering dienen deze maatregelen nu verder verfijnd of veralgemeend te worden. Een update dringt zich op.

1. Algemene maatregelen

We schroeven sommige activiteiten terug en focussen nog meer op bemiddeling:

 • uithuiszettingen vinden niet meer plaats;
 • huurgeschillen: via bemiddeling proberen we alsnog compromissen tussen huurder en verhuurder te bereiken, we begeleiden mensen in nood naar de meest aangewezen instanties;
 • bij elke communicatie wordt een begeleidend schrijven gevoegd dat oproept om zo snel mogelijk contact op te nemen met de gerechtsdeurwaarder om een minnelijke oplossing te zoeken, die in de mate van het mogelijke rekening houdt met de specifieke situatie;
 • waar mogelijk zal gebruik worden gemaakt van de elektronische betekening;
 • gewone ambtshandelingen gaan door (dagvaardingen, betekeningen, etc.);
 • minnelijke tenuitvoerleggingen worden enkel in geval van hoogdringendheid verdergezet;
 • waar mogelijk wordt toepassing gemaakt van gemeengemaakt beslag;
 • gedwongen tenuitvoerleggingen worden stopgezet;
 • nieuwe dagvaardingen worden ingeleid vanaf 4 mei.

 2. Specifieke maatregelen ten aanzien van getroffen sectoren en ondernemingen

 • afbetalingsplannen die niet kunnen worden nagekomen, kunnen opnieuw besproken worden;
 • overeenkomsten die wegens wanbetaling niet nageleefd worden, worden niet eenzijdig of gerechtelijk ontbonden;
 • voor zij die hun afbetalingsplan wel kunnen blijven nakomen, wordt nagegaan op welke manier de kosten kunnen worden beperkt;
 • elke vorm van tenuitvoerlegging (gedwongen of vrijwillig) wordt opgeschort.

3. Aangepaste werkwijze voor sommige opdrachtgevers

Diverse overheidsinstanties en lokale besturen hebben beslist om de invordering van dossiers tijdelijk gedeeltelijk of geheel stop te zetten (Vlaamse Belastingdienst, Stad Antwerpen, Stad Mechelen, FOD Financiën, RSZ, …). 

4. Samen oplossingen zoeken

Moet je een betaling uitvoeren aan Modero? Onze medewerkers staan klaar om samen met jou naar oplossingen te zoeken. We hebben oog voor jouw specifieke situatie en een afbetalingsplan is altijd bespreekbaar. De betaaltermijn van een bestaand afbetalingsplan kan ook herbekeken worden, indien je economisch getroffen werd door de coronacrisis.

Ben je een opdrachtgever die invorderingen tijdelijk wil staken om een klant wat meer respijt te verlenen? Neem ook dan zo snel mogelijk contact op met jouw gerechtsdeurwaarder.

Ben je een opdrachtgever die zelf in financiële problemen dreigt te komen? Neem dan contact op met Modero om jouw mogelijkheden te bekijken.

 

Bel ons kosteloos via 0800 320 10 of mail naar info@modero.be.