Gerechtsdeurwaarders houden rekening met de rechten en plichten van alle partijen. Daarnaast moeten we ook rekening houden met wettelijke termijnen.  Een evenwichtsoefening die wordt bemoeilijkt door het coronavirus. Daarom hebben ook de gerechtsdeurwaarders extra maatregelen getroffen om te helpen de verdere verspreiding van COVID-19 tegen te gaan.  De Moderogroep heeft alvast volgende richtlijnen doorgevoerd.  Andere gerechtsdeurwaarders hebben gelijkaardige maatregelen genomen. De situatie wijzigt ieder uur.  Wij houden u op de hoogte van bijkomende aanbevelingen van de bevoegde autoriteiten.

1. Noodwet

Modero blijft afhankelijk van haar opdrachtgevers en moet rekening houden met dwingende wettelijke termijnen die ervoor zorgen dat de verzoekende partij later geen rechten verliest.  

Daarom roept Modero de bevoegde autoriteiten op om een noodwet uit te vaardigen. Hierdoor kan de uitvoering van onze ambtshandelingen tijdelijk worden opgeschort zonder verval van termijn. Zo kunnen we de rechtszekerheid van alle betrokkenen blijven garanderen.

2. Uitvoering van ambtelijke activiteiten

We schroeven sommige activiteiten terug en zetten nog meer in op bemiddeling om dossiers op te lossen:

  • gewone ambtshandelingen gaan door (dagvaardingen, betekeningen, etc.);
  • minnelijke tenuitvoerleggingen worden verdergezet, maar er worden geen nieuwe verkoopdagen vastgelegd voor 10 april;
  • nieuwe gedwongen tenuitvoerleggingen worden stopgezet;
  • huurgeschillen: via doorgedreven bemiddeling proberen we alsnog compromissen tussen huurder en verhuurder te bereiken, we begeleiden mensen in nood naar de meest aangewezen instanties;
  • nieuwe dagvaardingen worden pas ingeleid vanaf 4 mei;
  • waar mogelijk zal gebruik worden gemaakt van de elektronische betekening.

3. Specifieke maatregelen voor getroffen sectoren 

Specifiek voor de getroffen sectoren (m.n. horeca) hanteren wij volgende maatregelen:

  • elke vorm van tenuitvoerlegging (gedwongen of vrijwillig) wordt met onmiddellijke ingang opgeschort;
  • afbetalingsplannen die niet kunnen worden nagekomen, kunnen opnieuw besproken worden;
  • voor zij die hun afbetalingsplan wel kunnen blijven nakomen, zal worden nagegaan op welke manier de kosten kunnen worden beperkt. 

4. Aangepaste werkwijze voor sommige opdrachtgevers

Diverse overheidsinstanties en lokale besturen hebben beslist om de invordering van dossiers tijdelijk geheel of gedeeltelijk stop te zetten. (Vlaamse belastingsdienst, Stad Antwerpen,…).  Van zodra andere opdrachtgevers (RSZ, FOD FIN,…) gelijkaardige beslissingen zouden nemen…. zullen we onze gerechtsdeurwaarders en onze medewerkers hiervan informeren.

5. Samen oplossingen zoeken

Moet je een betaling doen aan een gerechtsdeurwaarder: onze gerechtsdeurwaarders staan klaar om de gesprekken te vergemakkelijken en samen naar oplossingen te zoeken. We hebben oog voor jouw specifieke situatie en een afbetalingsplan is altijd bespreekbaar. De betaaltermijn van een bestaand afbetalingsplan kan ook herbekeken worden, indien je economisch getroffen werd door de coronacrisis.

Ben je een opdrachtgever die invorderingen tijdelijk wil staken om een debiteur wat meer respijt te verlenen: neem zo snel mogelijk contact met uw gerechtsdeurwaarder op. 

6. Vermijd contact

Fysiek contact moet zoveel mogelijk vermeden worden. Vermijd dus ook loketten. Je kan kosteloos bellen naar jouw gerechtsdeurwaarder via 0800 320 10 of mailen naar info@modero.be. Onze medewerkers worden in die zin gesensibiliseerd.