invordering achterstallige betalingen

Achterstallige betalingen zijn een belangrijke oorzaak van faillissementen. Als u actief bent in het B2B-segment, hoeft u echter niet meer lijdzaam toe te zien. In het geval van onbetwiste geldschulden zorgt Go Solid als dienstenhub voor een optimale samenwerking tussen gerechtsdeurwaarder, rechtsbijstandsverzekeraar en advocaat, zodat u snel en kosteloos uw geld ontvangt. Modero is hierbij het nationale partnernetwerk van gerechtsdeurwaarders.

Onbetwiste geldschulden in een B2B-context

De nieuwe administratieve procedure laat toe om via buitengerechtelijke weg onbetwiste, vaststaande en opeisbare geldschulden in te vorderen. Deze procedure is alleen beschikbaar voor ondernemingen in een b2b-relatie. Onbetaalde facturen van particulieren komen vooralsnog niet in aanmerking. De oplossing voor onbetwiste geldschulden werkt als volgt:

  • U bezorgt Go Solid uw factuur. Binnen de 4 uur wordt uw dossier aanvaard en opgestart.
  • Uiterlijk binnen de 4 dagen na aanvaarding, betekent Go Solid een aanmaning tot betalen aan uw klant. Na betekening kan uw klant binnen de maand ofwel de schuld betalen, ofwel een afbetalingsplan vragen, ofwel de vordering gemotiveerd betwisten.
  • Wordt de schuld gemotiveerd betwist, dan eindigt de administratieve procedure en kan alsnog via de klassieke gerechtelijke weg worden ingevorderd.
  • Blijft betaling of gemotiveerde betwisting uit, worden geen betalingsfaciliteiten gevraagd of worden die niet nageleefd, dan stelt Go Solid ten vroegste acht dagen na het verstrijken van die maand een proces-verbaalvan niet-betwisting op.
  • Dit proces-verbaal biedt Go Solid na machtiging door een controleorgaan in de schoot van de Nationale Kamer van Gerechtsdeurwaarders een uitvoerbare titel via elektronische weg zonder tussenkomst van een rechter.

Kosteloos en rechtszeker

Dankzij deze administratieve procedure kunnen Modero en Go Solid u een oplossing aanbieden zónder risico op gerechtskosten en zonder aan rechtszekerheid in te boeten.

Hebt u als onderneming ook b2b-vorderingen? Contacteer ons vrijblijvend, en we maken graag tijd voor u.