Als gerechtsdeurwaarder is Modero voortdurend aan de slag met vertrouwelijke informatie waar het met de grootste omzichtigheid mee omgaat. De bescherming van uw privacy staat dan ook centraal. Om u zo volledig mogelijk te informeren vindt u in dit privacybeleid alle informatie over enerzijds welke persoonsgegevens we verzamelen, waarom en hoe. En anderzijds over wat uw rechten zijn en hoe u ons kunt contacteren. Modero focust zo niet alleen op een kostenefficiënte behandeling, maar waakt tegelijk over de bescherming van alle persoonlijke gegevens in het systeem.

1. Wie is de verantwoordelijke van de verwerking van persoonsgegevens binnen Modero?

Verantwoordelijke van de verwerking van persoonsgegevens

MODERO GERECHTSDEURWAARDERS ANTWERPEN BV NV

Mechelsesteenweg 203

B-2018 ANTWERPEN

RPR Antwerpen 0474.215.974

 

Data Protection Officer: RYCKEN Tom (privacy@modero.be)

2. Waarom verzamelt Modero persoonsgegevens?

Modero is een gerechtsdeurwaarderskantoor en heeft dus een wettelijke opdracht om bepaalde taken en bevoegdheden uit te voeren. Deze worden beschreven in artikel 519 van het Gerechtelijke Wetboek, maar denk hierbij vooral aan:

 • Versturen van aanmaningen en ingebrekestellingen.
 • Opstellen en betekenen van exploten.
 • Verrichten van vaststellingen.
 • Uitvoeren van solvabiliteitsonderzoeken.
 • Opstellen en afleveren van vermogensrapporten.

Naast deze hoofdactiviteiten zal Modero ook gegevens verzamelen voor onder andere:

 • Opstellen van facturen.
 • Opmaken van statistische gegevens voor de rapportering van gepresteerde diensten.  
 • Aanwerven van personeel.

3. Welke persoonsgegevens verwerkt Modero en waarom?

A.      De persoonsgegevens die u met ons deelt

Modero registreert rechtstreeks contactgegevens van de klanten die contact opnemen waaronder telefoonnummer, gsm-nummer, en e-mailadres. We doen dit in het kader van een betere dienstverlening en om de procedure voor u zo kostenefficiënt mogelijk te organiseren.

B.      De persoonsgegevens die onze systemen verzamelen

Modero registreert alle financiële gegevens (rekeningnummer, rekeningeigenaar, bedrag,…) wanneer u een betaling uitvoert aan onze organisatie.

Modero registreert tevens solvabiliteitsgegevens die toelaten een betere inschatting te maken van de te volgen procedure. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het type woning, de staat van de woning etc.

C.      De persoonsgegevens die wij verkrijgen van derden

Modero ontvangt van de opdrachtgevers alle gegevens noodzakelijk voor de uitvoering van de wettelijke taken van de gerechtsdeurwaarder (Ger. Wetboek artikel 519). Dit zijn voornamelijk identificatiegegevens (naam, adres, contactgegevens), vordering- en contractgegevens, alsook onderliggende gegevens die nodig zijn om uw vragen of betwistingen te beantwoorden.

D.      De persoonsgegevens die wij verkrijgen van authentieke bronnen

Modero heeft als gerechtsdeurwaarderskantoor toegang tot volgende authentieke bronnen:

 • Rijksregister van de natuurlijke personen: Een opzoeking wordt verricht voor een correcte wettelijke verificatie van de burgerlijke aansprakelijke. Een opzoeking kan meermaals gebeuren in éénzelfde procedure aangezien Modero moet beschikken over actuele gegevens.
 • Centrale Bestand van Beslagberichten (CBB): Dit is een databank van berichten van beslag, delegatie, overdracht, collectieve schuldenregeling en protest. Voor meer informatie kunt u hier terecht.
 • Register van de Dienst Inschrijving Voertuigen: Op basis van het kentekennummer van een voertuig kan Modero de eigenaar achterhalen en omgekeerd. Zo kunnen we nagaan wie de eigenaar is van welke voertuigen. Modero (en elke andere gerechtsdeurwaarder) kan deze inlichting enkel nemen wanneer zij beschikt over een betekende uitvoerbare titel lastens de persoon. Dit wil zeggen dat de tegenpartij reeds in kennis is gesteld van de uitspraak van de rechtbank of in het geval van een dwangschrift, het dwangbevel reeds werd betekend.
 • Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening: Bij het voorleggen van een opeisbare vordering kan Modero specifieke vragen stellen aan de RVA, om inzicht te krijgen in de tewerkstelling en om een inschatting te maken van de inkomsten.
 • Registratiekantoor: Bij het voorleggen van een opeisbare vordering kan Modero specifieke vragen voorleggen aan het registratiekantoor. Zo kan Modero nagaan wie eigenaar is van welk onroerend goed en de eventuele ingeschreven bevoorrechte schuldeisers.

4. Welke persoonsgegevens geven we door, aan wie en waarom?

A.      Doorgifte aan de opdrachtgever

Modero heeft op basis van artikel 519, § 3 van het gerechtelijk wetboek een wettelijke informatieverplichting tegenover haar opdrachtgevers, maar de organisatie hanteert strikt het beginsel van minimale gegevensverwerking. Modero zal een zorgvuldige afweging maken en aan de opdrachtgever enkel die gegevens meedelen die effectief relevant zijn voor het voldoen aan deze wettelijke verplichting.

B.      Doorgifte aan de advocaat/raadsman

Gegevens noodgedwongen gebonden aan de procedure zullen tevens worden doorgegeven aan de raadsman van de opdrachtgevende partij. De raadsman dient tijdens de zitting namelijk te beschikken over de dagvaarding en alle documenten ter staving van de opeisbare schuld (bijvoorbeeld contract, factuur e.d.).

C.      Doorgifte aan de gerechtsdeurwaarders

In de gerechtsdeurwaarderssector geldt een territoriale bevoegdheid. Dit betekent dat een gerechtsdeurwaarder zijn ambt enkel kan uitvoeren in zijn/haar gerechtelijke arrondissement. Indien de betrokkene woonachtig is buiten deze regio dan dient de gerechtsdeurwaarder beroep te doen op een territoriaal bevoegde collega.

D.      Doorgifte aan de overheidsdiensten

Bij de uitoefening van haar taken zal Modero gegevens overdragen aan overheidsdiensten. Zo dient de griffie van de rechtbank in het bezit te zijn van de originele dagvaarding gekoppeld met een uittreksel van het Rijksregister voor de rolzetting van de procedure. De politiediensten ontvangen adreslijsten wanneer de gerechtsdeurwaarder op beslagronde gaat.

E.      Doorgifte aan andere verwerkers

Voor deze partijen gelden strikte contractuele afspraken opgenomen in een verwerkingsovereenkomst en gelimiteerd tot een specifieke verwerking. Voorbeelden hiervan zijn de slotenmaker en het vertaalkantoor.

5. Hoe lang bewaren we uw persoonsgegevens?

Modero mag uw gegevens niet langer bewaren dan nodig is om het doel te realiseren waarvoor ze werden verzameld.

Echter om haar wettelijke verplichtingen na te komen bewaart Modero de gegevens, die dienen als bewijs bij geschillen, voor maximaal 10 jaar na de beëindiging van de opdracht. Deze gearchiveerde gegevens zijn uiteraard wel slechts beperkt toegankelijk.

Na afloop van de toepasselijke bewaartermijn(en) worden persoonsgegevens gewist of geanonimiseerd.

6. Wat zijn uw privacy-rechten en hoe kan u ze uitoefenen?

U kan zich richten tot privacy@modero.be om uw onderstaande rechten uit te oefenen.

Bij de aanvraag vraagt Modero om de identiteit van de aanvrager te bewijzen alvorens Modero de gevraagde gegevens overmaakt.

A.      Uw recht van inzage

U heeft het recht om op ieder ogenblik van Modero te vernemen of uw persoonsgegevens al dan niet verwerkt worden, en zo ja om die gegevens in te kijken en bijkomende informatie te ontvangen over:

 • de verwerkingsdoeleinden;
 • de betrokken categorieën van persoonsgegevens;
 • de ontvangers of categorieën van ontvangers;
 • het bewaartermijn of de criteria ter bepaling van het termijn;
 • het bestaan van uw rechten;
 • het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit;
 • de bron van de gegevens;
 • het bestaan van geautomatiseerde besluitvorming.

U heeft ook het recht om een gratis kopie te krijgen van de verwerkte gegevens.

B.      Uw recht op verbetering van persoonsgegevens

U heeft het recht om onvolledige, foutieve, ongepaste of verouderde persoonsgegevens onverwijld te laten rechtzetten.

Om uw gegevens up-to-date te houden, verzoekt Modero hoe dan ook om elke wijziging te melden, zoals een verhuis, de wijziging van je e-mailadres of telefoonnummer.

C.      Uw recht op gegevenswissing (het ‘recht op vergetelheid’)

U heeft het recht om in de volgende gevallen, en zonder onredelijke vertraging, je persoonsgegevens te laten verwijderen:

 • Uw persoonsgegevens worden onrechtmatig verwerkt;
 • Uw persoonsgegevens moeten worden gewist om te voldoen aan een wettelijke verplichting;
 • Uw persoonsgegevens zijn niet langer nodig voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld of verwerkt;
 • U trekt uw eerdere toestemming voor de verwerking in en er is geen andere rechtsgrond voor de (verdere) verwerking.

D.      Uw recht op beperking van de verwerking

U heeft het recht om de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te verkrijgen indien bijvoorbeeld één van de volgende elementen van toepassing is:

 • U betwist de juistheid van die persoonsgegevens: het gebruik ervan wordt beperkt gedurende een periode die Modero in staat stelt de juistheid van de gegevens te controleren;
 • de verwerking van uw persoonsgegevens is onrechtmatig: in plaats van het wissen van uw gegevens, verzoekt u om beperking van het gebruik ervan.

E.      Uw recht op overdraagbaarheid van persoonsgegevens

U heeft het recht om uw persoonsgegevens over te dragen. Dit kan enkel voor de persoonsgegevens die je zelf hebt verstrekt aan Modero, gebaseerd op toestemming of na overeenkomst. In alle andere gevallen kan u dus niet van dit recht genieten (bijvoorbeeld wanneer de verwerking van uw gegevens gebeurt op basis van een wettelijke verplichting).

F.      Uw recht op verzet tegen de verwerking van uw persoonsgegevens

U heeft het recht om op grond van een bijzondere situatie bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens indien de verwerking kadert in het gerechtvaardigd belang van Modero of in kader van het algemeen belang. Modero zal de verwerking van deze persoonsgegevens staken, tenzij Modero dwingende en legitieme gronden voor de verwerking kan aantonen die zwaarder wegen dan die van u óf wanneer de verwerking van de persoonsgegevens verband houdt met het instellen, uitoefenen of onderbouwen van een rechtsvordering.

 

7. Hoe kan u Modero contacteren?

Voor meer informatie over dit privacybeleid of voor klachten in verband met de verwerking van uw persoonsgegevens, kan u contact opnemen met de Data Protection Officer via privacy@modero.be.

8. Wie is de toezichthoudende autoriteit?

De gegevensbeschermingsautoriteit is de GBA. U kunt hier ook terecht voor een escalatie van uw klacht.

Gegevensbeschermingsautoriteit

Drukpersstraat 35, 1000 Brussel
+32 (0)2 274 48 00
contact@apd-gba.be
www.gegevensbeschermingsautoriteit.be 

9. Aanpassingen van het privacybeleid

Modero kan dit privacybeleid van tijd tot tijd wijzigen. Modero nodigt u dan ook uit steeds de laatste versie van dit beleid te raadplegen op onze website (Privacy Policy).