Het Laatste Nieuws verwees op 26 oktober naar het recent gepubliceerde rapport van het Rekenhof over de problematische inning van gerechtelijke boetes. 

Het kan nochtans anders.  Dat bewijst de samenwerking tussen de Vlaamse en Brusselse gerechtsdeurwaarders waartoe DIAM werd opgericht. Tot 2018 werd door DIAM een bedrag van 692 miljoen euro geïnd.  Dit is meer dan 80% van de totaal in te vorderen sommen. 

Dergelijke vlotte wisselwerking met (alle Belgische) gerechtsdeurwaarders bestaat sinds 2016 overigens ook met de RSZ. 

Voor de inning van gerechtelijke boetes bestaat er op vandaag geen gelijkaardige werkwijze. Bovendien is het aantal dossiers dat ter inning werden overgemaakt aan de gerechtsdeurwaarders sinds 2015 drastisch gedaald door diverse hervormingen en een gebrek aan digitale modernisering bij zowel FOD Justitie als FOD Financiën.  

Modero is daarom voorstander van een geprofessionaliseerde samenwerking voor de inning van penale boetes, gelijkaardig aan de inning van Vlaamse belastingen en RSZ.