Na de implementatie van de EU-richtlijn van 23 oktober 2019 werd in het Belgisch Staatsblad op 15 december 2022 de klokkenluiderswet  gepubliceerd. Modero voorziet conform de  nieuwe wet  ook toegang tot een meldingskanaal voor niet werknemers om een melding te maken. Dit kan door het e-mailen naar klokkenluider@modero.be voor zowel een schriftelijke melding als het vragen naar een fysieke afspraak of om het telefoonnummer van de meldingsbeheerder op te vragen voor telefonisch contact.  

Voor een externe melding kan u tot volgende instanties zich wenden 

De overheid heeft met het koninklijk besluit van 22 januari 2023 de instanties aangeduid die optreden als bevoegde autoriteiten voor de externe meldingen omtrent inbreuken in het kader van de klokkenluidersregelgeving voor de privésector. 

Het gaat om de volgende autoriteiten, die elke bevoegd zijn voor hun eigen domein: 
 • de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie; 
 • de Federale Overheidsdienst Financiën; 
 • de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de voedselketen en Leefmilieu; 
 • de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer; 
 • de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg; 
 • de Programmatie Overheidsdienst Maatschappelijke Integratie, Armoedebestrijding, Sociale Economie en Grootstedenbeleid; 
 • het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle; 
 • het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten; 
 • het Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen; 
 • de Belgische Mededingingsautoriteit; 
 • de Gegevensbeschermingsautoriteit; 
 • de Autoriteit voor Financiële diensten en Markten; 
 • de Nationale Bank van België; 
 • het College van toezicht op de bedrijfsrevisoren; 
 • de autoriteiten gemeld in artikel 85 van de wet van 18 september 2017 tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten; 
 • het Nationaal Comité voor de beveiliging van de levering en distributie van drinkwater; 
 • het Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie; 
 • het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering; 
 • het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen; 
 • de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening; 
 • de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid; 
 • de Sociale Inlichtingen en Opsporingsdienst; 
 • de Autonome dienst Coördinatie Anti-Fraude (CAF); 
 • de Scheepvaartcontrole. 

Afhankelijk van de situatie kunnen er ook ondersteuningsmaatregelen worden verleend aan de melders door het Federaal Instituut voor de bescherming en bevordering van de Rechten van de Mens zoals:  
 • Volledige en onafhankelijke informatie eindadviezen die gemakkelijk en kosteloos toegankelijk zijn, over de beschikbare procedures en rechtsmiddelen 

 • Rechtsbijstand 

 • Ondersteunende maatregelen, waaronder technische, psychologische, media gerelateerde en sociale ondersteuning 

 • Financiële bijstand