Kan u zorgeloos erven of vermoedt u dat de overledene schulden maakte? Wanneer iemand overlijdt, heeft u natuurlijk andere zaken aan uw hoofd. U rouwt en wil in schoonheid afscheid nemen. Toch is het belangrijk om snel actie te ondernemen wanneer iemand schulden nalaat.

1. Contacteer een notaris

Wanneer de overledene schulden heeft, brengt dat bepaalde verplichtingen met zich mee voor de erfgenamen. Het is belangrijk dat u beschikt over alle informatie. Contacteer daarom een notaris vooraleer u een erfenis aanvaardt. Zo wordt u correct geïnformeerd over een eventueel testament en de financiële situatie van de overledene. De notaris kan u ook adviseren over uw opties.

2. Bekijk uw erfopties

Niemand is verplicht om een erfenis te aanvaarden. Als erfgenaam kan u kiezen uit drie opties: de erfenis aanvaarden, weigeren of kiezen voor een tussenweg. Zeker wanneer de overledene schulden maakte, is het ontzettend belangrijk om goed na te denken over uw keuze.

  • Zuivere aanvaarding van de nalatenschap: u aanvaardt de volledige erfenis. Indien er schulden zijn, worden deze in eerste instantie betaald vanuit de erfenis. Wanneer de erfenis ontoereikend blijkt, zal u de resterende schulden moeten betalen.
  • Zuivere verwerping van de nalatenschap: u verwerpt de volledige erfenis. Wanneer u de erfenis officieel verwerpt bij de notaris, hoeft u de schulden van de overledene niet af te betalen, maar mag u ook niets in ontvangst nemen van de overledene. U erft dus niets. Zelfs geen item van louter emotionele waarde.
  • Aanvaarding van de nalatenschap onder voorrecht van boedelbeschrijving: het is niet altijd mogelijk om een duidelijk beeld te krijgen van een erfenis. Daarom kan u de erfenis aanvaarden onder voorbehoud. De notaris zal op kosten van de erfgenamen een inventaris of boedelbeschrijving opstellen. Zo krijgt u een gedetailleerd overzicht. Indien er schulden zijn, hoeft u deze enkel te betalen met de erfenis zelf. Wanneer de schulden groter blijken te zijn dan de erfenis, zal u dus niet persoonlijk instaan voor de verdere aflossing van de schulden.

Eenmaal u een keuze gemaakt hebt, kan u deze niet meer veranderen. Raak de erfenis daarom niet aan tot u officieel een beslissing gemaakt hebt. Anders loopt u het risico om de erfenis stilzwijgend te hebben aanvaard.

3. U wordt gecontacteerd door een schuldeiser of gerechtsdeurwaarder?

Heeft u de erfenis aanvaard? Dan zal u de schulden doorgaans moeten betalen. Hou daarom de verjaringstermijn goed in het oog. Eenmaal de verjaringstermijn is overschreden, hoeft u de schuld niet langer te betalen. U moet uw betalingsweigering schriftelijk melden aan de gerechtsdeurwaarder en/of schuldeiser. Een overzicht van de verschillende verjaringstermijnen vindt u hier.

Heeft u de erfenis aanvaard onder voorrecht van boedelbeschrijving? Uw beslissing werd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Vraag hiervan een kopie. Tot drie maanden na die publicatie mogen schuldeisers zich kenbaar maken. Na het verstrijken van die termijn betaalt u de gekende schulden met de erfenis. Indien de erfenis onvoldoende blijkt, moet u de overgebleven schulden niet betalen. Ook wanneer een schuldeiser zich te laat aanmeldt, moet u die schulden niet betalen. U kan de schuldeiser de kopie bezorgen van uw gepubliceerde beslissing.

Heeft u de erfenis geweigerd? Dan maakte de notaris een verklaring van verwerping op. Deze verklaring werd geregistreerd in het Centraal Erfregister. U ontving hiervan een kopie. Wanneer een schuldeiser u contacteert, moet u de schulden niet betalen en dient u hen enkel die kopie voor te leggen.

4. Bescherm uw erfgenamen

Wanneer u een erfenis weigert, verschuift de erfenis naar uw kinderen. U wil hen natuurlijk niet opzadelen met de bijhorende schulden. Daarom is het belangrijk dat uw kinderen de erfenis zo snel mogelijk verwerpen of aanvaarden onder voorrecht van boedelbeschrijving. Zijn uw kinderen minderjarig? Dan kan een vrederechter een beslissing nemen in het belang van de minderjarige.

5. Onderneem snel actie

In principe heeft u 30 jaar de tijd om een erfenis te verwerpen. Uw notaris zal u echter aanraden om dit zo snel mogelijk te doen. Anders loopt u het risico om de erfenis stilzwijgend te aanvaarden. Raak de erfenis daarom niet aan tot u officieel een beslissing heeft genomen. Neem bijvoorbeeld niets in ontvangst dat van de overledene was en haal geen geld van diens rekening.