@ruthson_zimmerman

Op 18 januari 2020 werd Bart Vandesompele van vzw Socrem in het Kanaal Z-programma Z-talk geïnterviewd over het innen van onbetaalde facturen bij consumenten. Socrem is opgericht door drie incassokantoren en zou de belangen behartigen van een 17-tal incassokantoren. België telt in totaal 351 incassokantoren die geregistreerd werden bij de FOD Economie.

De tendentieuze vragen van de interviewer waarop door de woordvoerder van Socrem met het poneren van halve waarheden, het verkeerd of ongenuanceerd voorstellen van feitelijke gegevens en het gebruik van foute of onvolledige cijfers wordt geantwoord, lijkt er – onder het mom van een objectieve berichtgeving – op gericht (imago)schade aan het gerechtsdeurwaarderskorps in het algemeen en aan Modero in het bijzonder toe te brengen. 

Modero analyseerde de inhoud van dit interview en zet de correcte feiten en cijfers voor u op een rij.

 

Modero lost 86,5% van haar dossiers minnelijk op

Gerechtsdeurwaarders zouden vanuit winstbejag het minnelijk traject zo kort mogelijk willen houden en zoveel mogelijk dossiers gerechtelijk willen opstarten.  Deze bewering is onjuist.

Bij Modero krijgt het minnelijk traject altijd de voorkeur, waarbij steeds getracht wordt de gerechtelijke procedure te vermijden. Modero zet hierbij in op actieve bemiddeling, de hantering van begrijpelijk taalgebruik in haar communicatie, de verzending van kosteloze betalingsherinneringen, het opstellen van afbetalingsplannen op maat op basis van de solvabiliteit van de consument, het verschaffen van begeleiding en opvolging én het aanbieden van een grote toegankelijkheid. Modero beschikt over kantoren in elk gerechtelijk arrondissement en consumenten kunnen hun dossier 24/7 online raadplegen en gebruik maken van een gratis telefoonnummer. 

Uit analyse van alle door Modero behandelde dossiers blijkt dat deze aanpak werkt (bron: Modero reporting):

  • 86,5 % van alle dossiers worden minnelijk opgelost.  70,5 % daarvan wordt opgelost door betaling van de factuur en 29,5 % daarvan wordt op een andere manier opgelost (bijvoorbeeld middels een individueel bemiddelingstraject, begeleiding naar collectieve schuldenregeling/faillissement,  doorverwijzing naar sociale sector wegens blijvende insolvabiliteit, protocol OCMW, enz.);
  • uiteindelijk volgt in 13,5 % van alle dossiers een gerechtelijke procedure waarvan 80,2 % wordt betaald.

Besluit: van alle betaalde dossiers wordt 84,8 % in de minnelijke fase – en dus zonder aanrekening van gerechtskosten - betaald. 

 

Modero regelt 1 op 5 dossiers via een afbetalingsplan

Gerechtsdeurwaarders zouden weinig of geen afbetalingsplannen opmaken zodat ze zoveel mogelijk kosten kunnen maken.  Ook deze bewering is onjuist.

Uit analyse van alle door Modero behandelde dossiers blijkt dat Modero 1 op de 5 dossiers regelt op basis van een met de consument afgesproken afbetalingsplan (bron: Modero reporting). 

 

Nood aan een aangepaste invorderingsprocedure op maat van de consument

Tijdens het interview werd een filmpje van Go Solid getoond, waarin een tevreden klant getuigt over de inning van zijn onbetaalde B2B-facturen via de nieuwe IOS-procedure. Deze procedure laat de gerechtsdeurwaarder toe om dossiers op een laagdrempelige, eenvoudige, snelle en goedkope wijze op te lossen.  Dit wordt mogelijk gemaakt door de samenwerking tussen advocaat en gerechtsdeurwaarder, waarbij die laatste ten volle gebruik maakt van diens lokale kennis en bemiddelende rol. Slechts één jaar na de lancering van de IOS-procedure was het  aantal ingeleide procedures bij de rechtbanken van koophandel reeds gedaald met 32 %. In het Rechtskundig Weekblad van januari 2020 lezen we ondertussen dat meer dan 40 % van de dossiers uiteindelijk wordt geregeld buiten de rechtbank om terwijl slechts 1,7 % van de dossiers wordt betwist.  Alle overblijvende dossiers worden dankzij de procedure versneld geregeld.

Deze procedure waar Go Solid gebruik van maakt, is vandaag echter enkel van toepassing in de relatie tussen ondernemingen onderling. Als een factuur ten aanzien van een consument niet langs minnelijke weg kan geïnd worden, moet nog steeds beroep gedaan worden op een tijdrovende en dure gerechtelijke procedure via de rechtbank, ten nadele van die consument.  Modero is daarom voorstander van een uitbreiding van de IOS-procedure met bijkomende bescherming voor de consument. Dergelijke uitbreiding zal de kosten van de gerechtelijke invorderingsprocedure ten aanzien van consumenten beperken.

Modero begrijpt dus niet waarom het filmpje aangehaald wordt in een B2C-context. Is het een poging van Socrem om - door een verkeerde voorstelling van zaken - te vermijden dat de goedkopere IOS procedure ook toegankelijk wordt voor de consumenten in hun relatie met ondernemingen?

 

Mensen uit de schuldspiraal helpen: ONE

Modero is eveneens voorstander van een snellere informatie-uitwisseling tussen de gerechtsdeurwaarders en de OCMW’s. Vanuit haar ervaring bouwde Modero daartoe in samenspraak met en op vraag van de sociale sector een technisch onafhankelijk digitaal bemiddelingsplatform: ONE. Alle informatie wordt in één dossier gebundeld, waardoor er een financiële analyse gemaakt kan worden en alle betrokkenen sneller geïnformeerd worden. De consument kan bovendien genieten van een oplossing op maat. 

In tegenstelling tot het negatieve beeld dat in het interview van de gerechtsdeurwaarder wordt geschetst, is het net die gerechtsdeurwaarder die zich op dit platform aansluit om de informatie-uitwisseling met de sociale sector te optimaliseren en de kosten voor de consument te beperken. 

Het platform is sinds kort toegankelijk voor alle Belgische OCMW’s en alle Belgische gerechtsdeurwaarders en staat ten dienste van mensen met ernstige betalingsproblemen die geen beroep kunnen doen op de klassieke financiële schuldhulpverlening.  Recent nog werd een engagementsverklaring afgesloten tussen Stad Antwerpen en de Antwerpse arrondissementskamer om voortaan te werken via ONE.

Modero roept alle betrokkenen dan ook op om zich aan te sluiten bij dit platform om zo samen op de meest efficiënte manier betalingsconflicten op te lossen en te vermijden. 

Geïnteresseerd? Lees er hier meer over.

Nood aan een aanpassing van de wet minnelijke invordering

Modero is het eens met de oproep tot aanpassing van de wet inzake minnelijke invordering.  In de minnelijke fase bepalen opdrachtgevers vandaag zonder wettelijke beperking de bovenop de originele factuur verschuldigde verhogingen in geval van wanbetaling.  Een wetsvoorstel dat op 4 december vorig jaar in de commissie handel en economie werd goedgekeurd moest hieraan verhelpen. Een aantal van de voorgestelde maatregelen worden door Modero in de praktijk reeds geruime tijd effectief toegepast, bijvoorbeeld het versturen van een kosteloze betalingsherinnering.  

Modero begrijpt evenwel niet dat dit wetsvoorstel een getrapt systeem van verhogingen vooropstelt, waardoor de consument voor bepaalde bedragen in de minnelijke fase tot 6.650,00 EUR bijkomende kosten dreigt te betalen. Dergelijke verhogingen worden door rechtbanken zelfs niet ten laste van ondernemingen opgelegd. Het voorstel is op dat punt niet in het belang van de consument.

Het zou veel logischer zijn om, ongeacht het bedrag van de factuur, een vast (en veel lager) bedrag te voorzien.  Immers, de minnelijke invordering van een factuur van 100,00 EUR verdient dezelfde inspanning als het invorderen van een factuur van 10.000,00 EUR. De omgekeerde redenering geldt even goed: de invordering van een factuur van 10.000,00 EUR verdient weliswaar dezelfde inspanning maar mag de instantie die invordert geen groter financieel voordeel opleveren dan wanneer een factuur van 100,00 EUR wordt ingevorderd. Er anders over oordelen leidt tot onnodig hoge invorderingskosten voor de consument.

 

Tot slot

De onterechte kritiek vanuit de incassokantoren is uiteraard niet nieuw. Nieuw is wel dat deze kritiek thans geuit wordt onder het mom van een vzw, die beweert voorstander te zijn van sociaal verantwoordelijk invorderen doch in realiteit niets meer of minder is dan een belangenorganisatie voor incassokantoren. De toon en inhoud van het voormelde interview met de vertegenwoordiger van de vzw Socrem illustreert ten slotte dat er misschien toch ook moet worden stilgestaan bij de huidige wettelijke regulering (of beter het ontbreken ervan) van de werking van deze incassokantoren.

Daarentegen heeft Modero en met haar het volledige gerechtsdeurwaarderskorps als openbaar en ministerieel ambtenaar de wettelijke verplichting om op loyale en onkreukbare wijze op te treden in het belang van de schuldeiser, de schuldenaar maar ook in belang van de maatschappij als geheel. In dit verband heeft onder meer ook professor Alain Verbeke recent nog een verhelderende bijdrage gepubliceerd.

Modero roept de beleidsmaker desalniettemin op om een aangepast juridisch kader te scheppen dat de gerechtsdeurwaarders toelaat om nog meer kansen te creëren voor de minnelijke oplossing van dossiers, de gerechtelijke procedures ten aanzien van consumenten goedkoper te maken en meer informatie uit te wisselen zodat mensen met betalingsproblemen sneller worden opgevolgd.

Ondertussen blijft Modero – net zoals het merendeel van het Belgisch gerechtsdeurwaarderskorps - zich dagelijks verder inzetten om dossiers op een menselijke manier, binnen het kader dat de wetgever aan de gerechtsdeurwaarders aanreikt, op te lossen.  Want iedereen kan wel eens een betaling uit het oog verliezen en/of een betalingsherinnering ontvangen en elke schuldeiser heeft het recht op betaling van facturen voor de goederen of diensten die deze correct geleverd heeft.