Wij vinden het belangrijk dat u goed begrijpt waarom wij u gecontacteerd hebben. De juridische terminologie maakt het soms allemaal wat ingewikkelder. Daarom geven wij u graag meer uitleg over een aantal niet evidente begrippen die u kan zijn tegengekomen.

Aanhangig maken

Wanneer een zaak aanhangig wordt gemaakt, betekent dit dat een procedure wordt opgestart en behandeld door een rechtbank, die een rechterlijke beslissing zal vellen (vonnis/beschikking/arrest).

Aanmaning

De aanmaning, ook ingebrekestelling genoemd, is de eerste brief waarmee wij u contacteren om tot een oplossing te komen in het betaalconflict dat u heeft met uw schuldeiser.  Hoewel er enkel ten aanzien van consumenten wettelijke verplichtingen bestaan met betrekking tot het verzenden van een aanmaning in de minnelijke fase (zie de Wet van 20 december 2002 betreffende de minnelijke invordering van schulden van de consument), sturen wij naar al onze klanten een aanmaningsbrief. Het sturen van een aanmaningsbrief is overigens geen verplichting. In onze aanmaning geven wij u een duidelijk overzicht van de oorzaak van het betalingsconflict, hoe u kan betalen, hoe u ons kan contacteren voor meer informatie, en hoe uw schuld is samengesteld.

Aanzegging

Een aanzegging is een ambtelijke of officiële bekendmaking/kennisgeving. Dit wordt vaak gebruikt in procedures van beslag, openbare verkoop, ontruiming e.a.

Akte

Met de term "akte" wordt verwezen naar authentieke aktes.  Een akte is elk document dat is opgesteld door een gemachtigd openbaar ambtenaar en waaruit rechten en verplichtingen voortvloeien.  Zo spreken we van een akte van dagvaarding, opgesteld door een gerechtsdeurwaarder, of van een notariële akte, opgemaakt door een Notaris  bijvoorbeeld akte van aankoop/verkoop van een huis. Doorheen de gerechtelijke procedure is het de opdracht van de gerechtsdeurwaarder om duidelijke, volledige en correcte aktes op te stellen.  Hij zal die dan betekenen aan de bestemmeling en zo de garantie geven dat die persoon tijdig en volledig is geïnformeerd van zijn rechten en plichten ten aanzien van andere partijen (bv. dat hij voor de rechtbank moet verschijnen, of dat hij veroordeeld is tot het betalen van een bepaalde geldsom).

Arrest

Een arrest is een rechterlijke uitspraak van een hoger rechtscollege op het niveau van het rechtsgebied (Hoven van Beroep en Arbeidshoven), de provincie (Hoven van Assisen), op het niveau van de federale overheid (Hof van Cassatie, Raad van State, Arbitragehof) of op international niveau (bv. Hof van de rechten van de mens).

Beschikking

Een beschikking is een uitspraak van een gerechtelijke instantie (rechtbank), die in spoedeisende gevallen, bij hoogdringendheid, wordt uitgesproken

  • die zetelt in kortgeding : die een onderzoeksmaatregel of bewarende maatregel beveelt, die geen nadeel berokkent aan de grond van de zaak, of
  • die zetelt zoals in kortgeding : die eveneens een onderzoeksmaatregel kan bevelen of een maatregel kan opleggen of een beslissing kan treffen die wel de grond van de zaak raakt.

Beslaglegging

Wanneer de gerechtsdeurwaarder tot beslaglegging overgaat, kan de beslagene niet meer vrij beschikken over het deel van zijn vermogen waarop beslag is gelegd. Er kan bijvoorbeeld beslag worden gelegd op inkomen, een bankrekening, roerende zaken (zoals de inboedel of een auto) of onroerende zaken (bijvoorbeeld een huis).

Betekening

Er wordt van een betekening gesproken wanneer een gerechtsdeurwaarder het afschrift van een document bij u (op uw woonplaats of op uw zetel) komt afgeven, zodat u daarvan kan kennisnemen. In uw afwezigheid wordt een afschrift van het document in uw brievenbus achtergelaten en ontvangt u daags nadien een brief van de gerechtsdeurwaarder met uitnodiging om desgevallend een afschrift van het betekende document af te halen op het kantoor van de gerechtsdeurwaarder.

Collectieve schuldenregeling

Een collectieve schuldenregeling is een gerechtelijke procedure voor particulieren met structurele schuldproblemen, die aangevraagd wordt bij de arbeidsrechtbank middels een verzoekschrift. De bedoeling is dat u met tussenkomst en hulp van een schuldbemiddelaar, uw schulden afbetaalt en toch nog menswaardig kan leven. Als u door de rechter wordt toegelaten tot een collectieve schuldenregeling, zal een schuldbemiddelaar uw inkomsten ontvangen en deze aanwenden om uw schulden aan te zuiveren mits u te voorzien van het noodzakeleijke leefgeld. Schuldeisers mogen geen minnelijke of gerechtelijke invordering meer doen voor deze schulden. Echter, alle schuldvorderingen die gemaakt worden na de datum van beschikking van toelaatbaarheid tot collectieve schuldenregeling vallen buiten deze regeling. Deze kunnen wél minnelijk en gerechtelijk worden ingevorderd.

Dagvaarding

Een door de gerechtsdeurwaarder betekende akte waarmee hij u inlicht dat u wordt opgeroepen voor de rechtbank/het Vredegerecht. Die akte vermeldt datum en uur van de zitting waarop u dient te verschijnen alsook de motieven waarop de vordering is gebaseerd.

Dwangbevel

Een dwangbevel is een namens de overheid uitgevaardigd schriftelijk bevel, dat door de gerechtsdeurwaarder aan u wordt betekend. Door dat 'bevel' verkrijgt het overheidsorgaan de mogelijkheid om een geldsom bij u gedwongen te incasseren. Voordat een dwangbevel mag worden uitgevaardigd moet u door de Overheid  eerst worden aangemaand in betaling en moet u de kans gekregen hebben eventuele bezwaren tegen de vordering te formuleren. Het bijzondere van het dwangbevel is dat het eveneens een uitvoerbare titel is, wat betekend dat bij gebreke aan betaling of reactie binnen een vrije dag na betekening door de gerechtsdeurwaarder, deze laatste reeds elke vorm van beslaglegging (zie beslaglegging) mag doen lastens u.

Executie

Wanneer er vonnis is uitgesproken door een rechter, kan dit ten uitvoer worden gelegd door een gerechtsdeurwaarder. Dit heet het executeren van een vonnis. Dit executeren kan door middel van bijvoorbeeld beslaglegging of ontruiming.

Exploot

Dit is het ambtelijke stuk dat een gerechtsdeurwaarder u betekent op uw woonplaats of op uw vennootschapszetel. Dit kan een dagvaarding zijn, de betekening van een vonnis, arrest, dwangbevel, etc.

Gemachtigde

Een partij in een gerechtelijke procedure kan er voor kiezen om iemand te machtigen die namens hem of haar optreedt in de procedure. Dit kan bijvoorbeeld een advocaat, rechtshulpverlener of een gerechtsdeurwaarder zijn.

Grosse

Een grosse is een gewaarmerkt afschrift van een beslissing, d.i. een originele beslissing, die een rechter heeft uitgesproken (iedere partij in de rechtszaak heeft recht op 1 origineel) of een akte opgemaakt en verleden voor een notaris. De gerechtsdeurwaarder die een rechterlijke beslissing betekent en/of uitvoert dient steeds te beschikken over een grosse/expeditie van deze beslissing.

Hoofdsom

De hoofdsom is het initiële (factuur)bedrag dat u verschuldigd bent aan de eisende partij. Naast de hoofdsom bestaat een totale vordering vaak nog uit intresten, een schadebeding en gemaakte kosten.

Ingebrekestelling

zie Aanmaning

Loonbeslag

Loonbeslag is een derdenbeslag waarbij beslag wordt gelegd op gelden (nettoloon, vakantiegeld, eindejaarspremie, …) die de beslagene te goed heeft van zijn/haar werkgever of uitkerende instantie. Een deel van het loon is beschermd. Het beslag blijft liggen tot de gehele vordering waarvoor beslag is gelegd, voldaan is of het dienstverband of de uitkering beëindigd is.

Minnelijk

Een ander woord voor buitengerechtelijk is minnelijk. Een incassotraject doorloopt vaak minimaal twee fases. Ten eerste de buitengerechtelijke (minnelijke) fase en ten tweede de gerechtelijke fase. In de buitengerechtelijke (minnelijke) fase is er nog geen tussenkomst van een rechter (of uitvoerbare titel in het geval van een dwangbevel) gevraagd. Hierbij proberen partijen onderling overeenstemming te bereiken omtrent de schuld en haar (af)betaling.

Proces-verbaal

Een proces verbaal is een schriftelijk verslag. Een gerechtsdeurwaarder maakt processen-verbaal op, zo ondermeer een proces-verbaal van beslag, zijnde een schriftelijke inventaris van de roerende goederen die hij aantreft bij de schuldenaar en die hij opneemt in zijn akte voor eventuele latere verkoping, een proces-verbaal van vaststelling, inhoudende een schriftelijk verslag van wat een gerechtsdeurwaarder vaststelt bijvoorbeeld in het kader van bouwwerken die niet regelmatig verlopen en waarvan hij bovendien  fotoreportage kan maken en voegen bij zijn proces-verbaal.

Revindicatie

Revindicatie is het recht van de eigenaar van een roerend of van een onroerend goed om die van eenieder die dit goed zonder recht onder zich heeft, op te eisen. Zo kan het bij een beslag voorvallen dat er goederen in de woning van de beslagene aanwezig zijn die niet aan hem maar aan een derde (vb. een familielid) toebehoren. Deze derde kan zich tegen de openbare verkoop ervan verzetten als deze kan bewijzen dat het om zijn of haar goederen gaat. Dit moet gebeuren via een dagvaarding in revindicatie, die wordt betekend aan de beslagleggende partij (zijnde de schuldeiser), de beslagene partij zelf én aan de gerechtsdeurwaarder welke het beslag heeft gelegd. De revindicatievordering schorst de procedure zodat de geplande verkoopdag van de gerevindiceerde goederen niet kan doorgaan.  Indien er nog andere goederen in beslag werden genomen dan deze vermeld in de revindicatieprocedure, dan kan de openbare verkoop van de niet-gerevindiceerde goederen wel plaatsvinden.

Titel

Een titel is een document waarmee een gerechtsdeurwaarder verdere stappen kan ondernemen om een openstaande vordering te (laten) voldoen. Voorbeelden van titels: een vonnis, een arrest, een beschikking, een dwangbevel, een notariele akte. 

Vonnis

Een vonnis is een rechterlijke uitspraak gewezen door een lagere rechtbank op het niveau van een gerechtelijk arrondissement (rechtbank eerste aanleg, Arbeidsrechtbank, Rechtbank van Koophandel, Arrondissementsrechtbank, Correctionele rechtbank, Politierechtbank) of een kanton (Vrederechter).

Vordering

Een vordering is de aanspraak die een partij kan laten gelden op een andere partij: in betaling van een bedrag,  in het stellen van een handeling of net het niet stellen van een handeling.

Exequaturprocedure

In beginsel kan een gerechtelijke beslissing alleen ten uitvoer gelegd worden op het grondgebied van de staat waar deze is uitgesproken. Om in het buitenland ten uitvoer te worden gelegd, moet de beslissing het "exequatur" hebben verkregen. De exequaturprocedure moet opgestart worden door de advocaat van de eisende partij in het land van tenuitvoerlegging en als bevoegde rechtsinstantie wordt de rechtbank van eerste aanleg aangeduid.

Sedert 21/01/2005 is de Europese Verordening (EG) nr. 805/2004 van 21 april 2004 tot invoering van een Europese executoriale titel voor niet-betwiste schuldvorderingen in werking getreden. De Europese executoriale titel is een certificaat waarmee beslissingen, gerechtelijke schikkingen en authentieke akten inzake niet-betwiste schuldvorderingen automatisch in een andere lidstaat kunnen worden erkend en uitgevoerd, zonder dat de hiervoor vermelde exequaturprocedure met worden opgestart. Deze afschaffing van de exequaturprocedure in een lid-Staat van de Europese Unie is beperkt tot vorderingen in burgerlijke en handelszaken ongeacht de aard van het gerecht.

Voor de aflevering van het bewijs van waarmerking als Europese executoriale titel dient een verzoek te worden ingediend bij de hoofdgriffier van de rechtsinstantie die de beslissing of gerechtelijke schikking heeft genomen. Voor authentieke akten dient het verzoek gericht te worden aan de notaris.
Door de afgifte van het bewijs van waarmerking als Europese executoriale titel door respectievelijk de hoofdgriffier of de notaris, zal de Belgische beslissing, gerechtelijke schikking of authentieke akte zonder verdere procedurele stappen ten uitvoer kunnen worden gelegd in eender welke andere lid-Staat van de Europese Unie.