U heeft van ons een betekening van een vonnis of een dwangbevel ontvangen. Hierdoor bent u door ons officieel op de hoogte gebracht van uw veroordeling om de genoemde bedragen te betalen. Aan dit vonnis of dwangbevel is al heel wat voorafgegaan. De schuldeiser heeft u een aantal herinneringen gestuurd en u bent aangemaand om te betalen. Helaas werd er nog geen oplossing gevonden. De rechter heeft u veroordeeld tot betaling of de daartoe bevoegde instantie heeft gevraagd u een dwangbevel te betekenen.

Wat moet ik doen?

Als u veroordeeld bent of het dwangbevel ontvangen heeft, doet u er goed aan het vonnis of dwangbevel zo snel mogelijk vrijwillig na te leven of als u niet akkoord gaat eventueel beroep aan te tekenen. Als u moet betalen, doet u dit best meteen. Vergeet niet dat u ook de intresten en de proceskosten (betekening dagvaarding of betekening dwangbevel en de rechtsplegingsvergoeding als de eiser een advocaat had) zal moeten betalen.

Vanaf de betekening begint de termijn van 1 maand (in burgerlijke zaken) te lopen waarbinnen u verzet of hoger beroep kan aantekenen indien u niet akkoord bent met het vonnis.1

Uw zaak wordt dan opnieuw voor de rechtbank gebracht. Hiervoor raadpleegt u best een advocaat, een Justitiehuis of Wetswinkel. In sommige gevallen (vb. kleine vorderingen) is een hoger beroep niet mogelijk. Dat is het geval wanneer in het vonnis staat dat het 'in laatste aanleg gewezen' is.

Het aantekenen van een verzet of hoger beroep ontslaat u niet automatisch van uw plicht om het vonnis of dwangbevel na te leven. U zal bijvoorbeeld toch moet betalen als in het vonnis of dwangbevel staat dat het 'uitvoerbaar bij voorraad' is. Teken zeker geen hoger beroep aan om tijd te winnen. De tegenpartij kan u desondanks toch dwingen om te betalen of het geld te blokkeren. Informeer dus best vooraf of u enige kans op slagen heef.

U neemt best onmiddellijk contact met ons op om tot een oplossing te komen voor uw dossier en om zo verdere uitvoering en kosten te vermijden.
Contacteer ons sowieso als uw vraag onbeantwoord blijft. Zo kunnen we samen een geschikte oplossing vinden.

Wat gebeurt er als ik niets doe?

Als u helemaal geen actie onderneemt, is de kans groot dat wij op korte termijn overgaan tot de verdere tenuitvoerlegging van het vonnis of dwangbevel. Dat betekent dat we, naargelang het vonnis, beslag leggen op (een deel van) uw inkomsten, op het saldo van uw bankrekening of op de aan u toebehorende roerende zaken (bijvoorbeeld inboedel en auto) of onroerende zaken (bijvoorbeeld woning). Na zo’n beslag kunnen deze zaken in het openbaar worden verkocht. De opbrengst wordt gebruikt om de gemaakte (gerechts)kosten te dekken en de schuldeiser te betalen.

De oplossing ligt in uw handen. Wij zijn graag bereid u hierbij te helpen. Contacteer ons daarom zo snel mogelijk om een geschikte oplossing vinden.