Het Modero Charter bundelt een aantal basisprincipes waar elke gerechtsdeurwaarder van het Modero Netwerk moet naar streven. Deze afspraken gelden als kwaliteitsnormen en zijn samengebracht onder drie noemers.

MAATSCHAPPELIJKE VERANTWOORDELIJKHEID

Elke partner verbindt zich ertoe om:

 1. De negatieve financiële spiraal waarin de klant zich eventueel bevindt niet te versnellen. Integendeel, de gerechtsdeurwaarder zal rekening houden met de financiële situatie van de klant om te voorkomen dat zijn situatie structureel verslechtert.
 2. Geen enkele kost aan te rekenen dan de kosten die voorzien zijn in de onderliggende overeenkomst of door de wetgever. Wij zijn er reeds langer voorstander van dat inzake schuldvorderingen ten aanzien van de consument geen torenhoge kosten door de gerechtsdeurwaarder ten laste van de klant worden gelegd. Dit Charter herneemt dit principe nog eens.
 3. De persoonlijke levenssfeer van de klant te respecteren en te beschermen. Een dossier hebben bij een gerechtsdeurwaarder omwille van onbetaalde schulden kan een gevoelige kwestie zijn. Daarom zal elke gerechtsdeurwaarder er ook op toezien dat hij de inhoud van dit dossier enkel met de klant (of diens gemandateerde) bespreekt. Ook bij de uitwisseling van gegevens met betrekking tot de identiteit en/of solvabiliteit van de klant dienen alle nodige maatregelen genomen te worden om te voorkomen dat deze informatie in handen zou komen van een derde.
 4. De voorkeur te geven aan een minnelijk traject indien hij hiermee de belangen van de opdrachtgever kan dienen. Daarom zal elke gerechtsdeurwaarder steeds een poging ondernemen om met de klant in contact te treden en hem/haar een voorstel doen om het dossier in der minne te regelen. Enkel indien de klant blijk geeft van de onwil om een minnelijke regeling te treffen, zal een gerechtelijke procedure met het oog op een gedwongen uitvoering ingeleid worden.

PROFESSIONELE INTEGRITEIT

Door een nieuwe standaard te zetten voor de manier waarop gerechtsdeurwaarders aan de invordering van schulden doen, is het des te belangrijker dat we het imago en de integriteit van het ambt van gerechtsdeurwaarder beschermen en versterken. Elke gerechtsdeurwaarder verbindt er zich dan ook toe om hiervoor een aantal maatregelen te nemen:

 1. De gerechtsdeurwaarder is, in lijn met onze visie, iemand die zich bewust is van de hedendaagse problematiek inzake schuldinvordering en die op zoek gaat naar concrete oplossingen voor morgen. Daarom moet elke gerechtsdeurwaarder te allen tijde op de hoogte zijn en zich actief op de hoogte stellen van de laatste ontwikkelingen inzake wetgeving en deontologie.
 2. Wanneer er discussie of onduidelijkheid bestaat met betrekking tot de concrete invulling van wettelijke of deontologische bepalingen, zullen de gerechtsdeurwaarders die samen een opdracht realiseren, na collectief overleg, de invulling hanteren die de rechten van de klant het minste schaadt en de belangen van de opdrachtgever het best dient. Wanneer we een dergelijk standpunt moeten innemen, zullen wij ook actief stappen ondernemen om de discussie of onduidelijkheid te laten ophouden. Dit kan door de kwestie voor te leggen aan de Nationale Kamer van Gerechtsdeurwaarders van België, of aan de wetgever of aan de rechter.
 3. De gerechtsdeurwaarder zal zich ook bewust zijn van de verantwoordelijkheid die met zijn ambt gepaard gaat. Ook buiten de uitoefening van zijn ambt zal de gerechtsdeurwaarder zich bewust moeten zijn van de voorbeeldfunctie die met zijn ambt gepaard gaat. Zo zal hij, persoonlijk of via een vennootschap, geen stappen ondernemen die twijfels kunnen doen rijzen over het naleven van de verplichtingen inzake beroepsgeheim, deontologie of integriteit, bijvoorbeeld door commerciële activiteiten te voeren die niet verenigbaar zijn met of ten dienste staan van zijn taken als gerechtsdeurwaarder.
 4. De gerechtsdeurwaarder zal er ook voor zorgen dat hij zijn objectiviteit, onafhankelijkheid en onpartijdigheid te allen tijde bewaart. Indien hij van oordeel is dat een bepaalde zaak door hem niet kan behandeld worden binnen deze normen, zal hij zich ervan weerhouden tussen te komen in het dossier en zal hij de zaak aan een andere gerechtsdeurwaarder toevertrouwen.
 5. Het Charter geldt natuurlijk niet alleen voor de gerechtsdeurwaarder, maar ook voor alle onderaannemers en dienstverleners die hem helpen in de uitvoering van zijn taken. De gerechtsdeurwaarder is er ten aanzien van de opdrachtgever voor verantwoordelijk dat de dienstverlener of onderaannemer de principes van het Charter mee naleeft.

TRANSPARANTE DIENSTVERLENING

Tot slot bevat het derde luik van het Charter een aantal verbintenissen die toelaten naar de klant, naar de opdrachtgever en naar alle andere betrokken partijen te handelen in openheid en eerlijkheid. Aangezien wij als gerechtsdeurwaarders aanzienlijke bedragen van derdengelden beheren die afkomstig zijn van de klant en die toekomen aan de opdrachtgever, dienen wij hierin volledig transparant te zijn. Daarom:

 1. Moet de gerechtsdeurwaarder te allen tijde de financiële stabiliteit en continuïteit van zijn praktijk kunnen aantonen. Indien en voor zolang er gevaar bestaat dat het kantoor van de gerechtsdeurwaarder in financiële moeilijkheden komt, zullen de partners ervoor garant staan dat de derdengelden en toevertrouwde dossiers verder naar behoren behandeld worden.
 2. Moet aan de klant op elk ogenblik een gedetailleerde afrekening van elk dossier kunnen bezorgd worden. Bovendien moet de klant ook inzage hebben in de stukken van zijn dossier, tenzij hierdoor andere bepalingen van het Charter inzake maatschappelijke verantwoordelijkheid, professionele integriteit of transparante dienstverlening zouden geschonden worden. Ook naar de opdrachtgever moet op diens eenvoudige vraag en minstens trimestrieel een gedetailleerd overzicht kunnen bezorgd worden van de ingevorderde gelden.
 3. Zal de gerechtsdeurwaarder de derdengelden afzonderlijk behandelen, zowel boekhoudkundig als bancair. De gerechtsdeurwaarder zal de ontvangsten, bestemmingen en doorstortingen in een aparte boekhouding opvolgen. De gelden zullen zich ook altijd op een afgescheiden derdenrekening bevinden zodat vermenging met de eigen gelden van het kantoor uitgesloten is.

Aanvaardt elke gerechtsdeurwaarder dat op het beheer van de derdengelden een externe controle kan en zal uitgevoerd worden. De voorbereiding voor een eventuele controle zal jaarlijks worden voorgelegd. Wanneer een externe controle heeft plaatsgevonden, worden de resultaten hiervan ook meegedeeld aan de andere partners.