U bent het niet eens met de inhoud van de brief die u is gestuurd en u wenst uw schuld te betwisten? Dan is het belangrijk dat dit zo vlot, duidelijk en snel mogelijk verloopt. Daarom leggen we u hier graag uit hoe u het best uw schuld betwist en welke stukken wij absoluut nodig hebben om uw betwistingen te kunnen evalueren.

IK HEB DIT REEDS BETAALD

Bent u ervan overtuigd dat u de gevorderde bedragen reeds betaald heeft? Stuur ons dan per post, fax of e-mail een brief waarin u duidelijk uw dossiernummer vermeldt, u ons uitlegt waarom u de schuld betwist en voeg daarbij een bewijs van betaling van alle gevorderde sommen. Een bewijs van betaling is bijvoorbeeld een stortingsbewijs van uw bank of het loket van de gerechtsdeurwaarder of een kopie van een rekeninguittreksel. Een overschrijvingsformulier op zich is géén bewijs van betaling. Wij leggen dit dan voor aan uw schuldeiser en houden u hiervan op de hoogte.

ER IS EEN FOUT GEBEURD IN DE FACTURATIE

Is er bij de bestelling of de facturatie een vergissing gebeurd? Stuur ons dan per post, fax of e-mail een brief waarin u duidelijk uw dossiernummer vermeldt, waarin u ons uitlegt wat er volgens u verkeerd is gegaan en voeg daarbij alle stukken die dit ondersteunen. Dit kan een overeenkomst zijn waaruit blijkt dat u niets verschuldigd bent, een bewijs van terugzending van de bestelde goederen, een bewijs van stopzetting van de dienstverlening, ... Wij bespreken dit dan samen met uw schuldeiser en houden u hiervan op de hoogte.

IK HEB DIT REEDS BIJ JULLIE BETWIST

Het kan gebeuren dat onze brief de uwe heeft gekruist. Hebt u toch nog een brief van ons ontvangen, contacteer ons dan even om zeker te zijn dat we uw betwisting goed ontvangen hebben en dat het om een vergissing gaat. Van zodra wij een antwoord gekregen hebben op uw betwisting, contacteren wij u en bezorgen wij u een antwoord met eventueel een aangepaste afrekening of de bevestiging dat uw dossier werd afgesloten.

IK HEB NIETS MET DIT DOSSIER TE MAKEN

Meent u dat iemand misbruik heeft gemaakt van uw identiteit? Dan moet u hiervoor eerst een klacht indienen bij de lokale politie en een proces-verbaal van aanmatiging van naam laten opstellen. Stuur ons dan per post, fax of e-mail een brief waarin u duidelijk uw dossiernummer vermeldt, u ons uitlegt waarom u de schuld betwist en voeg daarbij een kopie van het proces-verbaal. Dan kunnen wij dit verder onderzoeken en u hiervan op de hoogte houden.

IK BEN TOEGELATEN TOT EEN COLLECTIEVE SCHULDENREGELING

Een collectieve schuldenregeling is een gerechtelijke procedure voor structurele schuldproblemen die met een verzoekschrift bij de arbeidsrechtbank moet worden aangevraagd. Het doel is dat u in de mate van het mogelijke uw schulden kan afbetalen en dat u tijdens de afbetaling nog menswaardig kan leven. Na een collectieve schuldenregeling kan u terug schuldenvrij door het leven. Als u door de rechter wordt toegelaten tot een collectieve schuldenregeling, wordt er een schuldbemiddelaar aangesteld die uw inkomsten zal ontvangen en een aanzuiveringsregeling van de gemaakte schulden zal voorstellen. Schuldeisers mogen geen minnelijke of gerechtelijke invordering meer doen voor deze schulden.

Echter, alle schuldvorderingen van na de datum van beschikking van toelaatbaarheid tot collectieve schuldenregeling vallen buiten deze regeling. Deze kunnen wél minnelijk en gerechtelijk worden ingevorderd.

Opgelet: Een collectieve schuldenregeling heeft zeer verstrekkende gevolgen voor uw leven en uw gezin. Bovendien kan een rechter tijdens een collectieve schuldenregeling toch bevelen dat uw huis, uw auto of andere waardevolle goederen verkocht moeten worden.

Contacteer ons sowieso als uw vraag onbeantwoord blijft. Zo kunnen we samen een geschikte oplossing vinden.