Modero telt heel wat specialisten in uiteenlopende materies. Zo slaagt Modero er altijd in een ervaren en bekwame medewerker in te zetten op uw dossiers, ook al gaan ze over een heel specifieke rechtstak. U kan bij ons terecht voor correcte informatie (termijnen, kostenramingen) en advies over heel wat specifieke diensten:

VASTSTELLINGEN

De gerechtsdeurwaarder is door de wetgever gemachtigd om op vraag van een advocaat, een onderneming of een particulier een proces-verbaal van vaststelling op te stellen van zuiver materiële (zintuiglijk waarneembare) feiten. Hij mag hierbij geen persoonlijk commentaar, advies of interpretatie van de feiten geven.  De vaststelling beperkt zich tot een loutere omschrijving van de bestaande situatie. Vaak maken we een fotoreportage ter ondersteuning van het proces-verbaal. Dit proces-verbaal van vaststelling heeft een authenticiteit als akte en kan als bewijs gebruikt worden, eventueel in het kader van een procedure voor een rechtbank.

Zo kunnen we voor u bijvoorbeeld de volgende feiten vaststellen:

  • de onvolledige of foutieve uitvoering van (bouw)werken;
  • de inventaris van een inboedel;
  • de inhoud van een SMS-bericht, website of e-mail;
  • geluidsoverlast;
  • de correcte gang van zaken tijdens een spelprogramma of lottotrekking;
  • enz.

Wil u iets laten vaststellen? Contacteer ons en we helpen u meteen verder.

INVORDEREN VAN ONDERHOUDSGELDEN

We kunnen de aan u verschuldigde alimentatiebijdragen - vastgelegd in een echtscheidingsvonnis of in een akte -gerechtelijk invorderen van uw ex-partner. Wanneer u een gedetailleerd overzicht van de verschuldigde sommen bezorgt, berekenen we meteen de indexering.

Deze procedure is ingrijpend en bovendien niet kosteloos. Onze werkingstarieven zijn bij wet bepaald. Deze kosten, tezamen met de andere gerechtskosten kunnen verhaald worden op de onwillige ex-partner. Maar als die echt onvermogend is, draait u zelf op voor de kosten. Het is dus zaak om eerst te becijferen of de opbrengsten van een gedwongen uitvoering de kosten zullen overtreffen. Wij gaan daarom nooit overhaast te werk.

HOGER BOD BIJ OPENBARE VERKOOP

Bij een gerechtelijke openbare verkoop van een onroerend goed, kan u binnen een periode van 15 dagen na de voorlopige toewijzing op de eerste zitdag een hoger bod uitbrengen. Wij kunnen zorgen voor de betekening aan de notaris en aan de personen aan wie het pand voorlopig werd toegewezen.

Bij de vrijwillige openbare verkoping kan vooraf of op de zitdag besloten worden dat er een mogelijkheid bestaat een hoger bod uit te oefenen (recht van hoger bod).

De termijn om een hoger bod uit te brengen wordt gerekend van middernacht tot middernacht, en omvat alle dagen met inbegrip van zaterdag, zondag en wettelijke feestdagen. De vervaldag is in deze termijn begrepen. Is de laatste dag echter een zaterdag, zondag of wettelijke feestdag, dan wordt de termijn verlengd tot de eerstvolgende werkdag.

Het hoger bod moet minstens één tiende van de prijs bedragen zonder evenwel lager te mogen zijn dan 250 euro, of hoger te moeten zijn dan 6.200 euro.

HUURZAKEN

Een huurder die weigert zijn huur te betalen. Het is de nachtmerrie van elke verhuurder. Om een eind te maken aan deze situatie kan u zich als verhuurder wenden tot de vrederechter. U kan eerst een verzoeningsprocedure proberen. Dit kost niets, en het is niet verplicht. U kan deze procedure aanvragen bij de griffie van het vredegerecht in het kanton waar het gehuurde pand zich bevindt. Via een brief van de griffie worden u en de huurder opgeroepen om op een bepaalde dag te verschijnen voor de vrederechter, die in dit geval optreedt als verzoener. Als er geen akkoord wordt bereikt of als één van beide partijen niet verschijnt, moet alsnog een gerechtelijke procedure worden gestart.

Een dergelijke procedure kan worden ingeleid bij verzoekschrift of bij dagvaarding. U kan zelf een verzoekschrift op de griffie van het Vredegerecht neerleggen. Dit verzoekschrift moet wel een aantal vermeldingen bevatten om geldig te zijn. Deze procedure is sneller dan via een dagvaarding.

Als u zelf geen verzoekschrift wil opstellen, kan u ook een beroep doen op ons om de niet-betalende huurder te dagvaarden. Wij zorgen voor een correcte vordering, eventueel in overleg met een advocaat. De vrederechter kan bij een gerechtelijke procedure een vonnis vellen. Dit vonnis wordt door ons aan de huurder betekend.

Als in het vonnis staat dat de niet-betalende huurder uit het pand wordt gezet, kan de uithuiszetting pas gebeuren één maand na de betekening van het vonnis. Op deze regel zijn drie uitzonderingen: als u met de huurder een andere termijn overeenkomt en die in het vonnis wordt opgenomen, als de rechter wegens uitzonderlijk ernstige omstandigheden de termijn verlengt of verkort of als u bewijst dat de huurder het pand al heeft verlaten.

Wanneer u vreest dat uw huurder het gehuurde goed zal verlaten zonder te betalen, kunnen we pandbeslag leggen op de inboedel van de huurder.

Bij uithuiszetting brengen we de huurder en de eventuele niet veroordeelde medebewoners van het pand tenminste 5 dagen op voorhand op de hoogte van de datum waarop ze weg moeten. We benutten alle contactgegevens (gewone en aangetekende brief naar alle gekende adressen van de huurder, telefoonnummer, e-mailadres, ...) om de kans op een oplossing zo groot mogelijk te houden.

In een eerste stadium kunnen we ook de betaling van uw lopende huurgelden opvolgen en de huurder minnelijk aanmanen tot betaling.

Vanaf het eerste kwartaal van 2014 kan u zich als verhuurder aansluiten bij het huurgarantiefonds. Deze regeling wil verhuurders van woningen aan private huurders beschermen tegen verlies aan huurinkomsten door niet betaling van de verschuldigde huur. Verhuurders kunnen zich voor 75 euro per contract bij het fonds aansluiten. Wanneer een huurder niet kan voldoen aan het afbetalingsplan dat de rechter in geval van wanbetaling oplegt, neemt het fonds voor maximaal 2.700 euro of drie maanden huur op zich. Dat geld wordt later in principe teruggevorderd, tenzij de betrokkene zelf langdurig ziek is, werkloos is of moet rondkomen met een inkomen lager dan het leefloon.

PANDBESLAG

Wanneer u als verhuurder van een onroerend goed vreest dat uw huurder het gehuurde goed zal verlaten zonder te betalen, kan u zich tot ons wenden om pandbeslag te leggen op de inboedel van de huurder. Het volstaat dat u ons de opdracht geeft om een bevel tot betaling te betekenen. Hiervoor is geen rechterlijke machtiging nodig, in tegenstelling tot de reguliere bewarende beslaglegging waar altijd een rechterlijk vonnis, een rechterlijke machtiging of een authentieke akte vereist is.

Pandbeslag heeft tot gevolg dat uw huurder de inboedel niet meer mag verkopen of wegdoen. Uw huurder blijft evenwel eigenaar van deze goederen en mag deze dan ook verplaatsen. U als verhuurder heeft op uw beurt volgrecht op de inboedel en kan deze nog 15 dagen na verplaatsing opeisen bij diegene die de goederen in handen heeft.

Indien u over een uitvoerbare titel beschikt, kan het pandbeslag worden omgezet in uitvoerend beslag. De enkele betekening van deze uitvoerbare titel doet het bewarend beslag in uitvoerend beslag overgaan.

Pandbeslag kan enkel worden gelegd voor achterstallige huurgelden.

PROTEST

Wanneer u een handelswissel, een orderbrief of cheque vruchteloos ter betaling of ter acceptatie heeft aangeboden, kunnen we een protestakte opmaken. Binnen 3 werkdagen zenden we eveneens een bericht van protest naar het Centraal Bestand van Berichten (CBB). De berichten van protest worden in het CBB bewaard tot het handelspapier volledig is betaald. Of tot de wisselschuld om een andere reden is uitgedoofd. Bij integrale betaling of bij uitdoving schrappen we het bericht van protest binnen 3 werkdagen.

Deze berichten van protest zijn door iedereen elektronisch te raadplegen. Doordat deze publicatie (en daardoor het voorkomen op een "zwarte lijst") de kredietwaardigheid van de betrokkene in gevaar brengt, kan dit protest voor u een belangrijk drukkingsmiddel zijn om tijdige betaling af te dwingen.

OPENBARE VERKOOP

Heeft u goederen die u vrijwillig openbaar wenst te verkopen? Wij kunnen u hierbij helpen via onze bevoorrechte partners bij verschillende veilinghuizen. Neem gerust contact op voor meer informatie.

Naast de vrijwillige openbare verkoping is er de gerechtelijke openbare verkoping. Indien uw klant weigert over te gaan tot betaling, ook na herhaaldelijke aanmaningen, ingebrekestelling en beslaglegging, kunnen we overgaan tot oplading van de beslagen goederen met het oog op de openbare verkoping ervan. Deze openbare verkoop heeft plaats in een veilingzaal. Elk arrondissement heeft een eigen veilingzaal. De verkoping gebeurt aan de hoogst biedende en dit tegen contante betaling. Bij deze openbare verkopen, zowel gerechtelijk als vrijwillig, moet steeds een gerechtsdeurwaarder of een notaris aanwezig zijn, die hiervan een proces-verbaal houdt.

SEKWESTER

Een rechter kan beslissen om de gerechtsdeurwaarder als sekwester van een goed aan te stellen. Dat betekent dat we instaan voor het behoud en de bewaring ervan en ervoor moeten zorgen als een goede huisvader. Het goed in kwestie kan het volgende inhouden:

  • roerende goederen die in beslag genomen zijn;
  • een onroerend of  roerend goed waarvan de eigendom tussen twee of meer personen in geschil is;
  • zaken die een schuldenaar tot kwijting van zijn schuld aanbiedt.

De aanstelling van de gerechtsdeurwaarder als gerechtelijke sekwester gebeurt ten persoonlijke titel.

We beschikken over heel wat ervaren medewerkers en specialisten in uiteenlopende materies waaronder de sekwesterprocedure. Bijgevolg worden we ook voor deze specifieke procedure vaak gevraagd. Onze expertise in deze materie blijft kennelijk niet onopgemerkt.

Naast het gerechtelijke sekwester is er ook het bij overeenkomst bedongen sekwester. Hier wordt de bewaargeving van een goed aan een derde toevertrouwd krachtens een overeenkomst tussen verschillende partijen. Uiteraard kan ook hier door deze partijen gekozen worden om een gerechtsdeurwaarder als sekwester aan te stellen.

SCHEEPSBESLAG EN-VERKOOP

Door de aanwezigheid van de haven, kan de beslagrechter van het arrondissement Antwerpen ons toelating verlenen om bewarend beslag te leggen op een zeeschip in de Antwerpse haven, maar evengoed in de Belgische Exclusieve Economische Zone: de exclusieve economische zone van België in de Noordzee. Ook kan hij ons toelating geven om beslag op een zeeschip te leggen op het grondgebied van de Antwerpse haven gelegen binnen het arrondissement Dendermonde, zoals het Deurganckdok. Deze extra territoriale bevoegdheid voor de gerechtsdeurwaarders van het arrondissement Antwerpen benut Modero ten volle.

Modero heeft een expertise opgebouwd in deze specifieke materie en wordt regelmatig gevraagd om scheepsbeslag te leggen. We zijn vertrouwd met de verschillende procedures en de bijhorende geldende wetgeving. Gaat het om een zeeschip of een binnenschip? Is het een Belgisch of een buitenlands zeeschip? Naargelang het antwoord op deze vragen gelden er andere regels en procedures.

Neem gerust contact op, als u vragen heeft of een dossier wil bespreken.