Natuurlijk wil u uw facturen zo snel mogelijk betaald zien en nutteloze kosten vermijden. Daarom steken we eerst veel energie en aandacht in de minnelijke procedure en gaan we pas tot dagvaarding over als dat echt nodig is.

SOLVABILITEITSONDERZOEK

De ene klant is de andere niet. Een consument benaderen we anders dan een onderneming die zijn schulden niet betaalt. Modero raadpleegt daarom eerst verschillende interne en externe gegevensbestanden waar mogelijk om de identiteit en solvabiliteit van de klant te bepalen, altijd met respect voor de privacy. Na een identiteitscontrole en solvabiliteitsonderzoek kan de haalbaarheid van uw vordering veel preciezer ingeschat worden. In functie van uw doelstellingen en het solvabiliteitsprofiel van de klant wordt er een aangepast traject uitgewerkt. 

AANMANING

Vermoedelijk stuurde u zelf al een eerste of zelfs een tweede aanmaning naar uw klant. Vooraleer het dossier wordt overgenomen, bestudeert Modero die brieven nauwkeurig en geeft advies. Stelde u de juiste eis? Gebruikte u de juiste middelen? Daarna stuurt Modero vaak zelf nog een laatste aanmaning. De stijl en aanpak die wordt gehanteerd maakt een groot verschil. Uw klant verdient krediet, tot op zekere hoogte. Als uw klant uit de communicatie kan opmaken dat u vastbesloten bent betaling te bekomen, volgt vaak al een wijziging in betalingsgedrag.

DREMPELVERLAGENDE COMMUNICATIE

Een goed geïnformeerde klant betaalt sneller. We zetten een waaier aan communicatiemiddelen in om de drempel voor de klant zo laag mogelijk te maken. Elke klant krijgt toegang tot zijn dossier via het internet, duidelijke afrekeningen, begeleidende brieven, brede openingsuren, regionale loketten, meertalige medewerkers, SMS, bijzondere websites, enz. De toegang tot juridische of maatschappelijke ondersteuning is niet voor alle klanten even duidelijk. Via onze interne ombudsdienst worden klanten naar de juiste maatschappelijke of juridische diensten doorverwezen. Op onze website staan ook verschillende nuttige links. Deze ombudsdienst behandelt ook eventuele klachten van klanten over onze werkwijze.

GEEN INCASSOKANTOOR

Met deze persoonlijke aanpak van dossiers onderscheiden we ons van een incassokantoor. Wij hebben als gerechtsdeurwaarder de mogelijkheid om na een minnelijke invorderingsfase een gerechtelijke procedure op te starten. Tijdens deze procedure hebben we bovendien nog een aantal bevoegdheden eigen aan het beroep.
We bekijken een dossier vanaf de opstart door een gerechtelijke bril. Het minnelijk luik dat we hieraan koppelen, bestaat er net in het gerechtelijk luik te vermijden. Zo proberen we kosten voor klant en opdrachtgever te besparen.
Wij behouden het overzicht over het volledig dossier, van bij opstart tot de eventuele gedwongen tenuitvoerlegging. Het minnelijk en gerechtelijk luik vormt één geheel. Er gaat geen informatie verloren en we kunnen op die manier een snellere doorlooptijd garanderen.

ALTIJD EEN ACTUEEL OVERZICHT

Onze eigen ICT-dienst vormt de ruggengraat van Modero’s dienstverlening. Ongeacht welke Moderomedewerker op een bepaald ogenblik uw dossier behandelt, het zal altijd up-to-date zijn. Modero maakt gebruik van de meest moderne technologieën op het gebied van data-synchronisatie en stuurt het invorderingstraject aan vanuit een centraal dossier in alle fases van de procedure. Systematisch worden alle wijzigingen in een dossier teruggekoppeld naar een centrale server. Transparantie is een basisbegrip voor Modero dus u krijgt als opdrachtgever toegang tot die centrale server via een webapplicatie voor online dossierconsultatie en u kan gepersonaliseerde rapporten opvragen. Al werkt er een heel team aan uw dossiers, u krijgt één centraal contactpersoon als aanspreekpunt toegewezen. Zo behoudt u het overzicht.

AUTOMATISATIE IN PLAATS VAN ADMINISTRATIE

Heeft u een grote stapel dossiers die u snel wil opstarten? De eigen ICT-dienst verzorgt voor heel België een snelle, geautomatiseerde aanmaak van uw dossiers dankzij in huis ontwikkelde state-of-the-art software.
Modero kan u ook adviseren over geïntegreerde oplossingen voor uw klantenbeheer met de focus op slimme automatisatie en betrouwbaarheid, vanaf het opmaken en verzenden van de factuur, de rappelbrieven, het telefoonverkeer, het verwerken van betalingen tot de minnelijke en gerechtelijke invordering. Dit levert u een significante administratieve ontlasting op in ruil voor een performant en kostenefficiënt systeem. Alleen maar voordelen dus.

AFBETALINGSPLANNEN & UITSTEL VAN BETALING

In sommige gevallen kan uw klant zijn schuld niet betalen. Dan is het vaak verstandig om de betaling in de tijd te spreiden. Zo krijgt uw klant (onder toezicht) de kans om zijn schuld af te betalen zonder dieper in geldproblemen te komen. Dat levert ook voor u meteen op: liever een klant die na een tijdje het volledige bedrag afbetaalt, dan iemand die helemaal niet over de brug komt. We proberen alle spreidingsplannen te beperken tot 12 maanden. Zo krijgt u in elk geval betaling binnen een redelijke termijn.

FAILLISSEMENT & COLLECTIEVE SCHULDENREGELING

Stevent uw klant op een faillissement af? Dan doen we uiteraard meteen na faillissement aangifte in de boedel. Zo zijn uw rechten optimaal gewaarborgd tijdens de falingsprocedure. Heeft u te maken met een privépersoon in een collectieve schuldenregeling? Dan overleggen we nauw met de schuldbemiddelaar om uw vordering optimaal te verdedigen.