Ook overheidsbedrijven worden met openstaande facturen geconfronteerd. Modero heeft met verschillende overheidsbedrijven, -instellingen en -diensten een duurzame relatie opgebouwd. In de loop der jaren werden talrijke opdrachten via openbare aanbestedingen aan ons toegewezen. Onze maatschappelijke betrokkenheid is daar zeker niet vreemd aan.

Respect voor individuele situatie van de klant

Doorheen de behandeling van de toevertrouwde dossiers hanteren we een maatschappelijk verantwoorde aanpak: the Modero Way. Het is onze visie dat enkel een correcte inleving in de situatie van de klant en het respecteren van zijn individuele socio-economische situatie kan leiden tot een positief resultaat voor zowel de klant, de opdrachtgever als de gerechtsdeurwaarder. Deze aanpak realiseren we door een grondig solvabiliteitsonderzoek van de klant. Op basis van de bekomen solvabiliteitsscore kunnen we dan het maatschappelijk meest verantwoorde traject volgen.

Evenwicht tussen maatschappelijke verantwoordelijkheid en financiële belangen

Binnen de filosofie van the Modero Way moet het evenwicht tussen maatschappelijke verantwoordelijkheid, repressief optreden en commerciële en financiële belangen precies gekend zijn. Iedereen moet zich aan bepaalde rechten en plichten houden. Zo zal een verschillende aanpak worden gehanteerd voor dossiers waarbij er sprake is van onwil of agressie dan wanneer het enkel gaat om een vergetelheid, of om onvermogen van de klant.

Het minnelijke en gerechtelijke luik

Voortbouwend op het principe van maatschappelijke verantwoordelijkheid, koppelen we een minnelijke invorderingsfase aan het gerechtelijke luik aan de inning van openstaande facturen. In deze minnelijke fase wordt de ingebrekestelling tot betalen verzonden, worden afbetalingsplannen onderhandeld en opgevolgd en worden betwistingen behandeld.

Openstaande facturen innen in minnelijke fase

We nemen in deze fase van de invorderingsprocedure zoveel mogelijk drempelverlagende initiatieven. Om openstaande facturen aan te pakken, besteden we bijzondere aandacht aan de verzoenende en uitnodigende toon van onze brieven aan de klant. Contact leggen met de klant is het uitgangspunt van de minnelijke invorderingsfase. We willen zo veel mogelijk voorkomen dat de klant, bovenop het gevorderde bedrag, bijkomende kosten zou moeten maken om met ons in contact te treden om zijn dossier te regelen.

Dankzij onze kostenbesparende werkwijze helpen we de klant zo snel mogelijk zijn financiële situatie te herstellen, en beperken we het aantal onbetaalde kosten tot het strikte minimum. Hoe minder kosten we ten laste van de klant moeten maken, hoe kleiner het risico dat er onbetaalde kosten aan de opdrachtgever moeten worden aangerekend.

In alle facetten van onze dienstverlening leven we nauwgezet de ethische, deontologische en wettelijke verplichtingen na waaraan wij onderworpen zijn. Op die manier werken we imagoversterkend voor de opdrachtgever.